top of page
Search

UGOVOR O DELU

Obračun poreza i doprinosa


lanom 199. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentič- no tumačenje), propisano je da poslodavac može sa određe- nim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla. Prema st. 2. i 3. ovog člana ugovor o delu može da se zaključi i sa licem koje obavlja umetničku ili drugu delatnost u obla- sti kulture u skladu sa zakonom uz uslov da takav ugovor mora da bude u saglasnosti sa posebnim kolektivnim ugo- vorom za lica koja samostalno obavljaju delatnost u oblasti umetnosti i kulture, ako je takav kolektivni ugovor zaključen. Ugovor o delu se zaključuje u pisanom obliku.


Osnovne karakteristike ugovora o delu:


• ugovor se može zaključiti samo za obavljanje poslova van delatnosti poslodavca (ne može se zaključiti za poslove iz oblasti registrovane delatnosti poslodavca),

• ugovor se može zaključiti sa svakim fizičkim licem (neza- poslenim, penzionerom, studentom, licima koja obavljaju samostalnu ili poljoprivrednu delatnost, zaposlenim kod drugog poslodavca ili licem koje je u radnom odnosu kod istog poslodavca),

• vreme rada nije predmet zaključivanja ugovora, već po- sao koji se obavlja, za koji se može ugovoriti rok, odnosno početak i završetak posla (obavljanje određenog posla na osnovu ugovora o delu nije vremenski ograničeno), • ugovor se zaključuje u pisanoj formi,

• ugovorom o delu zaključenim sa fizičkim licem, ugovara se visina naknade za rad, kao i druga prava i obaveze ugo- vornih strana,

• za rad po osnovu ugovora o delu ne proizilaze prava, oba- veze i odgovornosti po osnovu radnog odnosa,

• ako se, pored naknade za rad, ugovorom o delu utvrde i druga primanja koja će poslodavac da isplaćuje tom licu, npr. naknada troškova prevoza na rad i sa rada, naknada troškova službenog putovanja ili naknada za ishranu, ispla- ta tih troškova ima karakter ugovorene naknade na koju se plaćaju porez i doprinosi kao na naknadu za rad.


Plaćanje poreza i doprinosa na naknadu po ugovoru o delu


Plaćanje poreza


Članom 85. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana (,,Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011- odluka US, 7/2012- usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 - usklađeni din. izn., 10/2022 - uskla- đeni din. izn., 138/2022 i 144/2022 - usklađeni din. izn.), propisano je da naknada koja se isplaćuje na osnovu ugovo- ra o delu ima karakter drugih prihoda koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica.

Na naknadu po ugovoru o delu plaća se porez po stopi od 20% na teret primaoca prihoda (iz naknade).

Osnovicu za plaćanje poreza predstavlja oporezivi prihod koji se dobije kada se od bruto prihoda umanje normirani troškovi po stopi od 20%.


Plaćanje doprinosa


Prema članu 28. Zakona o doprinosima za obavezno soci- jalno osiguranje (,,Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 10/2022 - uskla- deni din. izn. i 138/2022) osnovica doprinosa za obavezno

Poresko-računovodstveni instruktor maj 2023. Br. 306/307


Zarade i prihodi van radnog odnosa


Socijalno osiguranje za lica koja ostvaruju ugovorenu nakna- du je oporezivi prihod od ugovorene naknade, a to je ista osnovica na koju se plaća porez na dohodak na ugovorenu

naknadu.

Napominjemo da se osnovica na koju se plaćaju doprinosi prilikom isplate ugovorene naknade ne poredi sa najnižom i najvišom mesečnom osnovicom za plaćanje doprinosa. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje plaćaju se iz ugovorene naknade po zbirnoj stopi, i to:

• 24% doprinos za PIO i

• 10,3% doprinos za zdravstvo.

Da li će se plaćati samo doprinos za PIO ili i doprinos za ključuje ugovor o delu. zdravstveno osiguranje zavisi od statusa lica sa kojim se za-

Prema statusu lica kome se isplaćuje naknada po ugovoru prinosa: o delu plaćaju se sledeće obaveze po osnovu poreza i do-

• ako se ugovorena naknada isplaćuje licu koje nije osigu- rano po drugom osnovu, plaća se porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo,

• za lice koje je osigurano po drugom osnovu (radni odnos, preduzetnik, osnivači, poljoprivrednik), na ugovorenu na- knadu se plaća porez i doprinos za PIO,

• plaća se samo porez na ugovorenu naknadu za lice koje je od Fonda PIO dobilo potvrdu da je za njega u toj ka- lendarskoj godini plaćen doprinos na procenjenu najvišu osnovicu za tu godinu i da se do kraja godine ne vrši dalje plaćanje doprinosa za PIO na ugovorene naknade.

Porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje plaćaju se po odbitku prilikom isplate ugovore- ne naknade u skladu sa propisima koji se primenjuju na dan uplate poreza i doprinosa.

Ukoliko je ugovorom o delu ugovorena neto naknada za rad, radi pravilnog obračuna poreza i doprinosa potrebno je tako ugovorenu neto naknadu preračunati na bruto iznos. Prera- čun sa neto na bruto iznos se vrši pomoću formule:

Bruto naknada = Neto naknada x koeficijent za preračun Koeficijenti za preračun na bruto su iskazani u narednoj ta- beli:


OPIS


Koeficijent za preračun sa neto na bruto

1: Kada se plaća porez, doprinos za PIO i zdravstvo 1,768033946

2: Kada se plaća porez i doprinos za PIO 1,543209876

3: Kada se plaća samo porez 1,190476190


Poreski tretman naknade troškova koji se isplaćuju licu po ugovoru o delu


Ukoliko se ugovorom o delu, pored naknade za rad, ugovori i isplata naknade određenih troškova, npr. naknada troškova za dolazak i povratak sa rada ili naknada za ishranu u toku rada, u praksi postoji dilema - da li se na naknadu tih troš- kova, ukoliko su ugovoreni ugovorom o delu plaćaju porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje? U vezi ovog pitanja citiramo izvod iz mišljenja Ministarstva finansija br. 430-00-94/2015-04 od 14.7.2015. godine.

Iz mišljenja Ministarstva finansija,br. 430-00-94/2015-04 od 14.7.2015. godine:

ukazujemo da u slučaju kada fizičko lice po osnovu rad- nog angažovanja ostvaruje ugovorenu naknadu za rad, kao i naknadu troškova po tom osnovu, na taj prihod obraču- navaju se i plaćaju porez na drugi prihod kao i pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, i to doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, a za lice ko- je nije osigurano po drugom osnovu plaća se i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje."

Prema navedenom mišljenju Ministarstva, ako se sa fizičkim licem koje radi po ugovoru o delu ugovori, pored naknade za rad, i naknada troškova (za dolazak na rad, za službeno putovanje, ili za ishranu u toku rada), isplata tih troškova ima karakter ugovorene naknade za rad i na njih se plaćaju porez i doprinosi kao na naknadu. Praktično, ugovorena naknada za rad i ugovoreni troškovi koji se isplaćuju, sabiraju se i na ukupan iznos se obračunavaju porez i doprinosi kao na na- knadu za rad.


Zaključivanje ugovora o delu sa korisnikom invalidske penzije i licem koje ima status samostalnog umetnika

Korisnik invalidske penzije i zaključivanje ugovora o delu U vezi zaključivanja ugovora o delu sa penzionisanim licem, u praksi se kao sporno nametnulo pitanje - da li je dozvoljeno zaključivanje ugovora o delu sa korisnikom invalidske penzije i da li bi u tom slučaju korisniku invalidske penzije prestalo pra- vo na invalidsku penziju? Po ovom pitanju Ministarstvo rada je dalo dva mišljenja, jedno po pitanju mogućnosti zaključivanja ugovora o delu sa invalidskim penzionerom, a drugo po pitanju mogućnosti revizije invalidnosti i ukidanja invalidske penzije, oba mišljenja citiramo u nastavku. Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-6/157/2015-02 od 4.6.2015. godine: U članu 176. tačka 1) Zakona o radu (,,Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - dalje: Zakon) propisano je da zaposlenom kod koga je došlo do gubitka radne sposobnosti na način propisan zakonom, prestaje radni od- nos nezavisno od njegove volje i volje poslodavca (po sili zakona) danom dostavljanja pravnosnažnog rešenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti. Napominjemo da navedeno lice ne može ponovo da zasnuje radni odnos. U članu 199. Zakona propisano je da poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja po- slova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla. Prema tome, Zakon nije predvideo ograničenja u pogledu lica koja mogu da zaključe ugovor o delu. Ugovor o delu je ugovor koji se zaključuje van radnog odnosa, što znači da lice koje obavlja poslove po osnovu ovog ugovora nema status zaposlenog u smislu Zakona. S obzirom na to da se radi o ugovoru van radnog odnosa, sa stanovišta Zakona nema smetnji da se s korisnikom invalidske penzije zaključi ugovor o delu." Prema ovom mišljenju korisnik invalidske penzije ne može ponovo da zasnuje radni odnos, ali ne postoje smetnje da poslo- davac sa njim zaključi ugovor o delu. Međutim, kada je u pitanju mogućnost obustave penzije invalidskom penzioneru koji radi po ugovoru van radnog odnosa ili započne da obavlja druge poslove, što bi predstavljalo promenu u statusu invalidnosti, to je uređeno Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (,,Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005- dr. zakon, 63/2006- odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US, 86/2019, 62/2021, 125/2022 i 138/2022). Po ovom pitanu je Ministarstvo rada, zapošljavanja i soci- jalne politike dalo mišljenje br. 011-00-253/2007-02 od 25.4.2007. godine koje citiramo u nastavku.


Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-253/2007-02 od 25.4.2007. godine: „Prema članu 96. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđeno je da ukoliko postoji osnovana sumnja da je došlo do promena u stanju invalidnosti utvrđuje se u postupku pokrenutom na zahtev osiguranika, odnosno po službenoj dužnosti. Ovom odredbom, propisano je da se postupak za utvrđivanje promena u stanju invalidnosti može pokrenuti i po službenoj dužnosti od strane Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ako u tom postupku, organ veštačenja utvrdi da je došlo do promena u stanju invalidnosti korisnika invalidske penzije, odnosno da je sposoban za obavljanje svog ili drugog posla prestaje mu pravo na invalidsku penziju.

Prema tome, korisnik invalidske penzije usled promena u stanju invalidnosti može da započne obavljanje određenih po- slova. Međutim, ako bi došlo do pokretanja postupka utvrđivanja promena u stanju invalidnosti i ako bi organ veštačenja utvrdio da je sposoban za obavljanje svog ili drugog posla, prestalo bi mu pravo na invalidsku penziju."

Prema navedenom, nema smetnji da se sa invalidskim penzionerom zaključi ugovor o radu van radnog odnosa, tj. ugovor o delu, međutim, ako se od strane Fonda PIO pokrene postupak za utvrđivanje promene u statusu invalidnosti u kom slučaju može da se utvrdi da je došlo do promene u invalidnosti i da je to lice sposobno za rad te da mu se ukine pravo na invalidsku penziju.

Poreski tretman naknade za poslove izvršene po ugovoru o delu sa licem koje ima status samostalnog umetnika

Ako samostalni umetnik (odnosno lice kome je reprezentativno udruženje u kulturi utvrdilo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture) sa poslodavcem zaključi ugovor o delu za obavljanje poslova koji po svojoj prirodi ne spadaju u oblast već utvrđene umetničke delatnosti ovog lica, poslodavac, pri isplati ugovorene naknade ovom licu, primenjuje opšta pravila za obračun poreza i doprinosa na prihode ostvarene od obavljanja poslova po ugovoru o delu, pa shodno tome ima obavezu da na oporeziv prihod (a to je bruto prihod umanjen za normirani trošak od 20%) pored poreza po odbitku po stopi od 20% plati i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 24%, iz razloga jer je pred- metni ugovor po svojoj suštini zaključen za obavljanje poslova koji ne spadaju u oblast umetničke delatnosti.

Doprinos za zdravstveno osiguranje se ne obračunava i ne plaća jer je lice zdravstveno osigurano po drugom osnovu (kao samostalni umetnik).

Prilikom iskazivanja prihoda po osnovu ugovora o delu u poreskoj prijavi za porez po odbitku, na obrascu PPP-PD, u konkret- nom slučaju, koristi se oznaka vrste prihoda (OVP) 1 03 601 00 0.

Isti stav je zauzelo i Ministarstvo finansija u mišljenju br. 011-00-380/2014-04 od 10.7.2014. godine, čiji deo citiramo u na- stavku:


Iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 011-00-380/2014-04 od 10.7.2014. godine:


Ugovorenu naknadu po osnovu ugovora o delu zaključenog sa Ministarstvom kulture i informisanja, koju ostvari fizičko lice koje ima status samostalnog umetnika, za rad u svojstvu člana komisije obrazovane na osnovu rešenja o formiranju komisije saglasno odgovarajućim propisima, obračunava se i plaća porez na dohodak građana na drugi prihod fizičkog lica i dopri- nos za penzijsko i invalidsko osiguranje. S tim u vezi, okolnost da samostalni umetnik - fizičko lice koje samostalno, u vidu zanimanja, obavlja umetničku delatnost i kome je reprezentativno udruženje u kulturi utvrdilo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, po osnovu prihoda od samostalnog obavljanja umetničke delatnosti doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaća po rešenju nadležnog poreskog organa, ne isključuje obavezu obraču- navanja i plaćanja po odbitku doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu prihoda koje ostvari od obavljanja aktivnosti koja ne spada u oblast umetničke delatnosti."


izvor: https://www.paragraf.rs/

0 comments

Recent Posts

See All

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona, obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan je da podnese prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade nadležnom organu jedinice

Фриленсер у Србији: ко може да се самоопорезује по овом режиму?

Самоопорезивање је порески режим у коме Пореска управа не доноси решење о плаћању пореза и доприноса, већ физичка лица сама обрачунавају, пријављују и плаћају порез на остварене приходе. У наставку са

Comments


bottom of page